Spaans huis voor 2 van de 4 kinderen


 
VraagMijn man en ik, buiten gemeenschap van goederen getrouwd, hebben een huis in Torrevieja, waar we ruim 15 jaar woonachtig zijn. We betalen in Spanje ook belasting en we hebben kiesrecht. Het huis dat in het kadaster op ons beider naam staat, heeft nu een waarde van 300.000,-. €. Na ons overlijden moet het huis in de familie blijven. Van onze vier kinderen zijn er twee -die zelf ook weer nakomelingen hebben waarvan de jongste net 18 is- geïnteresseerd en de andere twee helemaal niet. Onze vraag is of we er goed aan doen om tijdens ons leven het huis aan kinderen of kleinkinderen te verkopen of te schenken of adviseert u ons te wachten tot we er niet meer zijn. De vragen waar jullie eerder over schreven zijn steeds net weer een beetje anders dan de onze, vandaar. Hartelijk dank voor de moeite.
 
AntwoordWij gaan ervan uit dat u de Nederlandse nationaliteit heeft en dat uw kinderen in Nederland woonachtig zijn. Voorts nemen we aan dat de jongste van u beiden 80 jaar is. Op basis van deze veronderstellingen reiken we hieronder een getallenvoorbeeld aan.Met het oog op de continuiteit van het bezit –in de familie- van de woning in Torrevieja, spelen de volgende overwegingen een rol.a. Estate planning met het oog op de periode na uw beider overlijden.Indien u niets onderneemt zullen uw vier kinderen, in geval u voor wettelijke verdeling kiest, alle vier erfgenaam worden van u beiden. Dat is onder de gegeven omstandigheden niet praktisch, omdat twee kinderen “niets met het huis hebben”. Dus u zou beiden een testament kunnen maken, waarin u aan de twee kinderen die daar interesse voor hebben, hierna de “Spanje- kinderen”, het huis legateert. U neemt dan op, dat na het eerste overlijden het bloot eigendom van de woning, met betrekking tot het aandeel van de overledene, direct aan de twee “Spanje-kinderen” in gelijke delen toekomt. Het resultaat zal dan zijn, dat na het eerste overlijden (bij het belasting-niveau van vandaag) geen van de kinderen erfbelasting in Spanje betaalt. Ook is de langstlevende na het eerste overlijden, in die situatie vrijgesteld van successiebelasting. Mocht u substantieel vermogen buiten Spanje hebben, dan zal de langstlevende eventueel wel weer in aanmerking komen om, over zijn/haar deel in de nalatenschap erfbelasting in Spanje te betalen. Maar die laatste belasting kunt u weer in hoge mate beperken door, van dat buiten Spanje gelegen vermogen, het bloot-eigendom aan de twee “niet Spanje-kinderen” te legateren. Immers, de fiscus in Nederland heft geen erfbelasting wanneer een in Nederland woonachtige begunstigde (dat geldt voor alle vier kinderen) vermogen erft van een erflater, mits deze laatste voorafgaand aan het overlijden 10 jaar aaneengesloten buiten Nederland woonachtig was.Indien in het testament van de langstlevende weer een legaat opgenomen is ter zake van het (halve) huis ten gunste van de (zelfde) twee kinderen, ontvangen de twee “Spanje-kinderen” de andere helft van de woning in voleigendom. Het vruchtgebruik vervalt. Indien er geen waarde verhoging van het huis in de toekomst is, zullen de kinderen ook dan weer geen erfbelasting betalen.
 
b. Estateplanning tijdens leven.U kunt direct het blooteigendom aan uw twee “Spanje-kinderen” schenken. Die ontvangen dan uit optiek van de Spaanse fiscus ieder, van vader en van moeder een schenking van 75.000,-.€ belast met vruchtgebruik, dus 90% van 75.000,-.€ of: € 67.500,-.€. De vier (beide kinderen één van vader één van moeder) schenkingen zijn in Spanje onbelast! Mocht u opzien tegen deze benadeling van de “niet Spanje-kinderen” kan compensatie plaatsvinden door toedeling van vermogen elders of door schulderkenning van “Spanje-kinderen” aan “niet Spanje-kinderen”.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat(CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer, een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com
 

Erfbelasting en vermogenswinstbelasting in?Spanje


 
VraagAls oudste zoon van mijn vorige maand overleden vader vraag ik u het volgende. Na het overlijden van moeder (1999) werd het huis in Spanje (gemeente Albir) overgeschreven op mijn vader. Die is vorige maand - na 20 jaar woonachtig te zijn geweest in Spanje - overleden en heeft in een testament bepaald, dat de vier kinderen alles erven. Wij -mijn twee broers en een zus- wonen in Nederland, we kunnen niets met het huis aan en hebben van een makelaar vernomen, dat het 400.000 euro op kan brengen. De gestoria, die jaren voor mijn vader de administratie deed, stelt voor om het voor 118.000 euro in de aangifte voor de fiscus in Spanje op te nemen. Het lijkt heel weinig maar hij verzekert ons dat we geen problemen met de fiscus krijgen. Vrienden zeggen dat we juist zo veel mogelijk op moeten nemen, omdat de plus-valía anders heel hoog wordt nadat we verkocht hebben en een andere makelaar zegt weer iets anders. Hebben jullie genoeg informatie om hier iets over te zeggen, het heeft geen haast. Bij voorbaat dank, vader was een trouwe lezer van jullie stukjes, die lagen uitgeknipt op zijn bureau. Zo komen we aan dit adres.
 
AntwoordDe verwarring, die u beschrijft, klinkt bekend. Indien uw vader in 2017 is overleden en in de Comunidad Valenciana woonachtig was, hebben de vier erfgenamen te maken met het tarief, dat vanaf 1 januari van dit jaar van toepassing is. De vrijstelling per kind is 100.000,-.€. Wij raden u aan om een optelling te maken van het totale vermogen, dat vader in Spanje nagelaten heeft. Stel dat er naast het huis in Albir (gemeente Alfaz del Pi) nog een auto met een dagwaarde van 6.000,-.€ en een banktegoed van 8.000,-.€ is, dan kan het huis in de aangifte opgenomen worden voor 370.000,-.€. De fiscus in dit land telt dat bedrag op bij de 6.000,-.€ én de 8.000,-.€ (zie boven) en verhoogt de fiscale grondslag voor de heffing nog eens met 3%. Het resultaat is dat de totale omvang van de nalatenschap een waarde heeft van bijna 395.600,-.€.
 
De vier erfgenamen zijn vrijgesteld van successie-belasting. Bij latere verkoop, voor zeg 400.000,-.€ betaalt u over de netto winst 19% vermogens winstbelasting en afhankelijk van de kosten die aftrekbaar zijn van de bruto verkoopsom, zoals de commissie van de makelaar, blijft er bijna geen of helemaal geen winst over. Wel dient u er rekening mee te houden, dat u bij het ondertekenen van de leveringsakte (escritura de compraventa) met betrekking tot het geërfde huis 3% van de bruto verkoopsom vóórheffing op de winstbelasting moet betalen, maar dat bedrag kunt u bijna in zijn geheel terugvorderen. Het woord “plus-valía” staat voor een belasting op veronderstelde waardevermeerdering van de grond, waar het huis op gebouwd is. Indien u bij het presenteren van de notariële akte van aangifte (en manifeste aanvaarding van erfenis) bij de gemeente Alfaz plus-valía betaalt, en u binnen 12 maanden na het overlijden van uw vader door middel van een notariële akte het huis verkoopt aan een derde, heeft de gemeente geen recht om (nogmaals) plus-valía te belasten.
 
Ed Richelle - Servitur slEdif. Servitur - El Planet 7 Ctra: Finestrat(CV-758) Benidorm. Tel: 96 585 08 91www.servitur.es
 
Indien u, Belgische of Nederlandse lezer,een vraag over erfrecht of testament heeft, erfrechtdeweek@gmail.com